Toelichting verplichtingen (taakverdeling) huurder en/of verhuurder:

 1. Het gehuurde is bestemd voor het uitvoeren van sociaal-culturele activiteiten of kinderopvang. In de bestemming en gebruik van het gehuurde mag geen wijzigingen worden gebracht zonder expliciete schriftelijke toestemming van verhuurder.
 2. De huurder is zelf verantwoordelijk voor krachtens wet en/of verordening vereiste vergunningen en de daaruit voortvloeiende verplichtingen.
 3. Glasschade: voor ruitbreuk bent u zelf verantwoordelijk. Wij raden u aan een glasverzekering af te sluiten.
 4. Schade bij inbraak: Als eigenaar is Stichting Buurtcentra uitsluitend verzekerd voor de opstal.  Uw inboedel is in geval van diefstal niet verzekerd; daarvoor dient u desgewenst zelf een inboedelverzekering af te sluiten. Bij (poging tot) inbraak dient u altijd aangifte te doen bij de politie. U maakt melding bij de onderhoudsdienst voor de opstalschade. Ten behoeve van onze verzekering hebben wij altijd een kopie van uw aangifte bij de politie, het zogenoemde proces-verbaal nodig. Zonder proces-verbaal bent u zelf aansprakelijk voor de schade aan het gebouw omdat wij die dan niet kunnen claimen bij onze verzekeraar.
 5. Schade bij storm en/of brand: Het pand is verzekerd tegen storm en brand. Meld eventuele schade zo snel mogelijk bij de onderhoudsdienst. U moet uiteraard zelf de kans op schade wel zoveel mogelijk beperken. Sluit bijvoorbeeld bij harde wind alle deuren en ramen. Schade aan de inboedel veroorzaakt door brand, storm en/of lekkage valt niet onder de verzekering van ons als eigenaar. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk; daarvoor kunt u desgewenst een inboedelverzekering af sluiten.
 6. Bomen/planten/toestellen: Als er bij het pand een tuin of buitenruimte is en u wilt daar beplanting aanbrengen of bijvoorbeeld vaste speeltoestellen plaatsen, heeft u daarvoor toestemming van Stichting Buurtcentra nodig. U blijft zelf altijd verantwoordelijk voor de door u aangebrachte wijzigingen.
 7. Schuren en andere (aan)bouwsels: Als u in uw tuin een schuur wilt bouwen, dan heeft u daarvoor onze schriftelijke toestemming nodig. Neemt u daarvoor in eerste instantie contact op met de onderhoudsdienst. Bij verkregen toestemming van Stichting Buurtcentra bent u zelf verantwoordelijk voor het aanvragen van een omgevingsvergunning bij het stadsdeel. Pas na verkrijgen van die vergunning kunt u aan de slag. U dient dergelijke bouwsels goed te onderhouden, zulks ter beoordeling van Stichting Buurtcentra. Bij beëindiging van het huurcontract kan Stichting Buurtcentra u verplichten, het bouwsel op uw kosten weer te verwijderen.
 8. Erfscheiding: overleg eerst met uw buren en met de onderhoudsdienst. Houdt u volledig aan de regels die gelden voor erfscheiding. Voor de kosten van en/of het onderhoud aan de erfscheiding bent u zelf als huurder aansprakelijk. Ook voor schade die wij als eigenaar of derden ondervinden als gevolg van het aanbrengen, hebben of wegnemen van uw erfscheiding, bent u volledig en onbeperkt aansprakelijk.
 9. Tuinonderhoud: Kosten van tuinonderhoud zijn voor uw rekening.
 10. Gezamenlijke ruimtes: U bent gezamenlijk met uw medehuurders verantwoordelijk voor onderhoud, schoonmaak, toegankelijkheid etc. van de gemeenschappelijke ruimtes.
 11. Dakgoten, regenpijpen: Het jaarlijks schoonmaken van dakgoten, regenpijpen en platte (bitumineuze) daken hoort tot de taken van de huurder. Wanneer u zelf niet in staat bent om dit jaarlijkse onderhoud te verrichten, kan de onderhoudsdienst dit voor u verzorgen. De kosten daarvan worden wel aan u doorbelast. Bij een grasdak bent u zelfs verplicht om dit door de onderhoudsdienst te laten verzorgen, omdat verkeerde behandeling hier tot grote schade aan het dak kan leiden.
 12. Dakgoten, dakpannen en daken: het vervangen of repareren van dakgoten is een taak voor Stichting Buurtcentra.
 13. Centrale verwarming, gas/elektra-installaties, luchtbehandelingsinstallaties en eventueel aanwezige liften worden door Stichting Buurtcentra onderhouden en in de servicekosten aan u doorberekend. Bij eventuele vervanging van de installatie kan op uw verzoek een betere (zuinigere) installatie worden geïnstalleerd. Meerkosten hiervoor worden aan u doorberekend. Onder de installaties vallen niet: schakelaars, contactdozen, verlichtingsarmaturen, lampen, deurbellen, intercoms, alarminstallaties, kranen, douchegarnituren, vlotters, afdichtingsringen, radiatorknoppen en keukenapparatuur. Daarvoor bent u zelf verantwoordelijk
 14. Vervanging van verlichting in gemeenschappelijke ruimten: U bent hiervoor samen met uw medehuurders verantwoordelijk.
 15. Sanitair: U bent als huurder verantwoordelijk voor controle en onderhoud en vervanging bij defect (minstens van gelijkwaardige kwaliteit) van sanitair dat u heeft aanvaard bij aanvang van het gehuurde dan wel zelf heeft aangebracht.
 16. Zonwering: Het ophangen/aanbrengen van zonwering aan de buitengevel mag alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Buurtcentra. U bent zelf verantwoordelijk voor de na toestemming aangebrachte zonwering. Let op: bij het beëindigen van de huurovereenkomst mogen wij van u eisen dat u, volledig voor uw eigen kosten, de door u aangebrachte voorzieningen verwijdert en zorgdraagt voor vakkundige herstel in originele staat.
 17. Wand- en/of vloerafwerking: U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor het herstellen van beschadigingen of voor vervanging.
 18. Ventilatie: U bent als huurder verantwoordelijk voor het schoonhouden van ventilatieroosters, filters (inclusief vervanging), afzuigventiel en kanalen.
 19. Alarminstallaties: U bent als huurder zelf verantwoordelijk voor herstel en/of vervanging bij gebreken aan de alarminstallatie. Als u het gehuurde heeft aanvaard met een werkende alarmcentrale, dan draagt u zorg voor onderhoud en eventuele aansluiting op de meldkamer.
 20. Tegelwerk: het repareren of vervangen van beschadigde wand-, vensterbank- en/of vloertegels in de gemeenschappelijke ruimten die standaard tot het gehuurde behoren, is een taak van Stichting Buurtcentra. Wanneer de beschadiging echter door of onder verantwoordelijkheid van huurder(s) is veroorzaakt, worden de kosten hiervan aan u doorbelast.
 21. Systeemplafond: Het repareren of vervangen van een beschadigd systeemplafond is voor rekening van huurder.
 22. Sleutels: Bij aanvang van het huurcontract heeft u een aantal sleutels ontvangen. Vervanging/aanvulling kunt u zelf voor eigen rekening doen. Gecertificeerde sleutels kunt u bij Stichting Buurtcentra bestellen tegen vergoeding van gemaakte kosten.
 23. Herstel/vervangen van dak en schilderen buitenkant: Stichting Buurtcentra is hiervoor verantwoordelijk, tenzij het een door u met toestemming geplaatst bouwsel betreft.
 24. Schoorsteen: Voor het vegen van schoorstenen en/of rookgasafvoerkanalen van geisers, kachels en/of cv-installaties bent u als huurder zelf verantwoordelijk. Brandschade aan het gebouw die veroorzaakt is door nalatigheid van uw kant wordt op u verhaald.
 25. Riolering: Het repareren of vervangen van afvoerleidingen, het ontstoppen van gemeenschappelijke, inpandige en uitpandige leidingen voor zover niet door u als huurder veroorzaakt is de verantwoordelijkheid van Stichting Buurtcentra. Kleine defecten en/of verstoppingen in sifons, afvoerputjes, toiletspoelbakken/systemen, verstopte wc's, kranen etc. dient de huurder zelf te (laten) verrichten.
 26. Ramen: Voor het smeren van scharnieren en sluitingen, repareren of vervangen van ramen na open en dichtwaaien, repareren of vervangen van hang- en sluitwerk en voor het reinigen van ramen en kozijnen bent u als huurder zelf verantwoordelijk.
 27. Ongediertebestrijding: Bestrijding van ongedierte, zoals wespen, bijen, mieren, muizen enz. is uw verantwoordelijkheid als huurder.
 28. Kozijnen/deuren: Het repareren, vervangen of schilderen van inpandige kozijnen en deuren is uw taak als huurder. Stichting Buurtcentra is verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie, schilderwerk en vervanging van buitenkozijnen en buitendeuren en van de buitenkant van het gehuurde. Reparatie van schade hieraan die veroorzaakt is door nalatigheid van huurder wordt doorbelast.
 29. Keukenblok: Voor het repareren, vervangen van keukenvoorzieningen bent u zelf als huurder verantwoordelijk.
 30. Dakonderhoud: Voor het dakonderhoud c.q. het vervangen van dakbedekking, dak doorvoer, dakluik, dakpannen bij normale slijtage of storm zijn wij als verhuurder verantwoordelijk. Let op: u mag zelf als huurder geen aanpassingen aanbrengen aan het gehuurde. Mocht dit wenselijk zijn voor de uitoefening van de activiteiten van uw organisatie dan kan dit uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van Stichting Buurtcentra.
 31. Brandblusmiddelen/brand(uit)gangen: U bent er als huurder verantwoordelijk voor dat aanwezige installaties en/of voorzieningen goedgekeurd zijn, en dat u voldoet aan alle door de gemeente of de brandweer gestelde vereisten, inclusief het verkrijgen van een gebruikersvergunning.
 32. Antennes/schotels: Deze zijn uitsluitend te plaatsen na uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Stichting Buurtcentra. U bent ook na het plaatsen met toestemming volledig verantwoordelijk voor alle onderhoud en/of bijkomende kosten van deze voorziening, inclusief eventueel door plaatsing veroorzaakte schade.
 33. Gevelaanpassingen: Het aanbrengen van of veranderen van de buitenzijde van het gehuurde mag uitsluitend voor rekening en risico van huurder worden gedaan, na schriftelijke toestemming van verhuurder. Denkt u hierbij het aanbrengen van naamborden, lichtreclame, vlaggen, gevel in bedrijfskleuren etc.

De onderhoudsverplichtingen van huurders worden sinds 2015 door onze onderhoudsdienst gecontroleerd. We zijn ons er ook van bewust dat sommige verplichtingen voor uw organisatie moeilijk zelf uit te voeren zijn, of dat u geen contacten heeft met gekwalificeerde dienstverleners om die werkzaamheden voor u uit te voeren. In de meeste gevallen kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Afspraken daarover leggen we graag met u vast in een aanvulling op of actualisering van uw huurovereenkomst.