Privacyverklaring Stichting Buurtcentra

Uw privacy is van groot belang voor Stichting Buurtcentra. In onze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met data/gegevens van derden, waaronder begrepen uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens in het kader van de door ons aangeboden diensten.

Onze contactgegevens inclusief het e-mailadres waarop wij bereikbaar zijn voor privacy gerelateerde vragen:

Stichting Buurtcentra
Joan Muyskensweg 22, 2e etage unit 2.10
1096 CJ Amsterdam
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Van wie verzamelen wij welke persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens van alle personen en organisaties met wie wij een huurovereenkomst willen aangaan of zijn aangegaan, met wie wij een bruikleenovereenkomst hebben afgesloten, medehuurders, bestuurders, gevolmachtigden of contactpersonen van onze leveranciers en andere zakelijke relaties. Van deze betrokkenen kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen:

 • NAW-gegevens (naam, voornamen, voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats)
 • overige gegevens (telefoonnummer, e-mailadres en voor communicatie benodigde data)

Naast deze NAW-gegevens en de overige gegevens kunnen wij de volgende persoonsgegevens verzamelen, zoals hierna per betrokkene is beschreven.

Huurders:

 • bankrekeningnummer
 • andere gegevens die uit openbare bron zijn verkregen

Leveranciers en andere zakelijke relaties:

 • gegevens gericht op het doen van bestellingen of het inkopen van dienstengegevens
 • gericht op het berekenen en vastleggen van vergoedingen en uitgaven en het doen van betalingen, waaronder het bankrekeningnummer
 • andere gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge van of noodzakelijk is om een correcte financiële administratie te voeren, zoals KvK- en BTW nummers, of om een overeenkomst en/of notariële akte op te kunnen stellen
 • andere gegevens die uit openbare bron zijn verkregen.

Voor welke doeleinden gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken de hierboven genoemde persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen voor de volgende doeleinden:

 • het nakomen onze verplichtingen die volgen uit een met u gesloten overeenkomst
 • voor onze administratie
 • om contact met u te houden
 • het doen van bestellingen of het inkopen van diensten
 • het laten uitoefenen van accountantscontrole en overige interne controles
 • voor de uitvoering of toepassing van wet- of regelgeving.

Op basis van welke grondslagen worden uw persoonsgegevens verwerkt?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een met u gesloten overeenkomst
 • wanneer dit noodzakelijk is om aan een wettelijke verplichting te voldoen
 • een gerechtvaardigd belang
 • uw uitdrukkelijke toestemming.

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, zullen wij deze afzonderlijk aan u vragen. De toestemming kunt u altijd weer intrekken. Het intrekken van uw toestemming betekent niet dat de verwerking van uw persoonsgegevens vóór de intrekking van uw toestemming onrechtmatig is.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden in combinatie met een of meerdere hierboven genoemde grondslagen. Daarnaast bewaren wij uw gegevens om aan wettelijke bewaarplichten te voldoen, zoals het gedurende zeven jaar bewaren van bepaalde boekhoudgegevens die benodigd zijn om aan onze fiscale bewaarplicht te voldoen.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden (‘ontvangers’ in de zin van de privacywetgeving), tenzij noodzakelijk voor de goede uitvoering van de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en grondslagen waarvoor de persoonsgegevens zijn verwerkt. De derden aan wie de persoonsgegevens ter beschikking worden gesteld zijn verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Indien deze partijen als ‘verwerker’ in de zin van de privacywetgeving worden aangemerkt, dragen wij er zorg voor dat met deze partijen een verwerkersovereenkomst wordt gesloten.
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met medewerkers van ons administratiekantoor op need to know-basis en met andere partijen, indien wettelijk verplicht of met uw toestemming.
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens delen met externe leveranciers in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden, zoals ICT leveranciers, leveranciers van communicatiediensten dan wel andere leveranciers aan wie wij bepaalde ondersteunende diensten uitbesteden.

Beveiligingsmaatregelen

Wij vinden het erg belangrijk dat uw persoonsgegevens goed zijn beveiligd. Wij zorgen er dan ook voor dat passende technische en organisatorische maatregelen worden genomen om uw persoonsgegevens zoveel als mogelijk te beschermen tegen onrechtmatig gebruik.
Helaas is het verzenden van informatie via internet nooit helemaal veilig. Ondanks dat wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen en veilig te houden, kunnen wij niet garanderen dat het verzenden van persoonsgegevens naar onze website geheel veilig is. Het versturen van uw persoonsgegevens naar ons geschiedt dan ook op eigen risico.
Voor verzending van gegevens door ons naar u en derden wordt door ons gebruik gemaakt van beveiligde verbindingen om uw gegevens over het internet te verzenden.
Mocht u meer vragen hebben over de beveiliging van uw persoonsgegevens of het vermoeden hebben dat er aanwijzingen van misbruik zijn dan kunt u een e-mail sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Wij zullen uw bericht zo spoedig mogelijk beantwoorden en indien nodig gepaste maatregelen nemen.

Uw privacyrechten

U heeft de volgende rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Buurtcentra:

 • het recht om te vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken en indien dit het geval is, op inzage in uw persoonsgegevens
 • het recht op rectificatie van uw persoonsgegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn
 • het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen
 • het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens of om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken
 • het recht om toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken, indien de verwerking op uw toestemming is gebaseerd
 • het recht op ontvangst of afgifte van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen derde in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm (recht op dataportabiliteit)
 • het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthouder. In Nederland is dat de Autoriteit Persoonsgegevens.

Verzoeken om uw rechten uit te oefenen kunt u per post of e-mail indienen via de contactgegevens die bovenaan deze Privacyverklaring zijn opgenomen. Wij zullen u binnen een maand na ontvangst van uw verzoek informeren of wij aan uw verzoek kunnen voldoen. Op grond van de privacywetgeving kunnen wij onder bepaalde omstandigheden uw verzoek weigeren. Indien dit het geval is, zullen wij u uitleggen waarom wij uw verzoek weigeren. Meer informatie over uw privacyrechten kunt u lezen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Indien u overweegt een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, aarzel dan niet om eerst contact met ons op te nemen aangezien we eventuele klachten die u heeft, graag samen met u willen oplossen.

Versie informatie

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 augustus 2019. Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen kenbaar gemaakt worden via onze website en indien noodzakelijk per e-mail aan u worden gecommuniceerd. Wij raden u aan de via onze website gepubliceerde privacyverklaring van tijd tot tijd te raadplegen.